Jaipur
21 January 3 February 2011
11 am 7 pm (Mondays closed)

Jawahar Kala Kendra
Jawaharlal Nehru Marg
Jaipur 3020103, Rajasthan
Phone: +91 141 2706560, 2705879